pexels-bulat-khamitov-5639927 (1)

O nas

Spółdzielnia Socjalna ARKA powstała 29 maja 2014 r. Partnerami Spółdzielni Socjalnej jest:

  • Gmina Susiec
  • Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Paary.

Celem powołania Spółdzielni Socjalnej jest przywracanie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do zadań Spółdzielni należy również realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja zawodowa i społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u jej członków umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu. Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego. Większość kadry Spółdzielni stanowią osoby, które były długotrwale bezrobotne ,lecz dzięki działalności spółdzielni dostały szansę powrotu na rynek pracy oraz możliwość aktywizacji społecznej i zawodowej. Angażując swój potencjał, doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności pracują nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem jakości oferowanych usług. Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie:

  • Produkcji
  • Usług
  • Handlu